متن ترانه تو بگی چینگ بکنم

0
488

تو بگی چینگ بکنم غم از دل اَ دیر بکنم

باچه زبونی ای نگار دل تزدل اسیر بکنم

چهره ات هرلحظه ازمواگریت ازدل قرار

وقتی که مه پش نبش بر مو پاییزن بهار

مو و باورم که عاشقم و یک حور وپری

که بی از دوری یار نصیب ما در به دری

BastakMusic Android App

Post A Comment

Please enter your comment!
Please enter your name here