کارت

کارتبانک ملی

چنانچه به نحوی با درگاه پرداخت مشکل داشتید می توانید به صورت دستی هزینه را کارت به کارت نمایید

We accept all payment methods

To Gain Access all data and files  you need subscription plan 

One month unlimited 15 Euro 

 Send your transaction ID via WhatsApp or telegram

+989171815791

 
  • Unlimited Bandwidth
  • Unlimited Links Target
  • Download Manager & Resume Support
  • ۲۴/۷ Support